HMS-Kurs for verneombud skal i utgangspunktet være på minimum 40 timer, men partene i virksomheten kan bli enige om at det både er hensiktsmessig og forsvarlig med kortere opplæring.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19:

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Kilde: Lovdata


Hva skal avtales?

I §3-19 står det konkret at det skal være enighet blant partene om at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Partene er i dette tilfellet arbeidsgiver og de ansatte, gjerne representert med tillitsvalgt eller AMU eller tilsvarende. Dersom partene er enige om at det er hensiktsmessig og forsvarlig å fravike kravet om 40-timerskurs, skal dette dokumenteres i en skriftlig avtale. 


Det må gjennomføres en forsvarligshetsvurdering

Det skal i tillegg til avtale om kortere opplæring gjøres en forsvarlighetsvurdering. Det er altså ikke kun tilstrekkelig å undertegne en avtale om kortere opplæringstid. Til avtalen skal det vedlegges en vurdering av arbeidsforholdene og risikoforholdene i bedriften. Det skal dokumenteres skriftlig og konkludere med at det er forsvarlig ut fra «problemenes karakter og omfang» at verneombudet gjennomfører HMS-kurs i en annen form en som 40-timerskurs slik loven foreslår.

Du kan laste ned mal for forsvarlighetsvurdering og avtale ved å klikke her.


Hva skal en forsvarlighetsvurdering inneholde?

Hva forsvarlighetsvurderingen skal bestå av og inneholde er varierende med hensyn til hvilken bransje man arbeider i, Antall ansatte, risikoforhold, osv. De nevnte faktorene er med på å avgjøre hvor grundig forsvarlighetsvurderingen må være.

Forsvarlighetsvurderingen må dermed tilpasses hvert enkelt foretak, med utgangspunkt i følgende temaer skal punktene under kartlegges og vurderes:


 • Type næringsvirksomhet
  • Risikoforhold og utfordringer som er typisk for bransjen.


 • Virksomhetens organisasjon og lokasjon(er)
  • Organisering av arbeidet


 • Ansattes sammensetning, alder, ansettelsesforhold, ansiennitet, HMS-kompetanse, m.m.


 • Risikoforhold/problemer/utfordringer individuelt for foretaket.
  • Henvis gjerne til gjennomført risikovurderingen/risikoanalyse
  • Eventuell historikk for uønskede hendelser


 • Forutsetninger for forsvarlighetsvurderingen
  • Hvor ofte skal ordningen revurderes?
  • Hvor lenge skal avtalen gjelde?


Forsvarlighetsvurdering

Du kan laste ned mal for forsvarlighetsvurdering og avtale ved å klikke her.